ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพ  (Health Excellent Systems)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์: ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗
แฟ็กซ์: ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘

อีเมล์: