ประวัติศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์    เป็นคลังความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดตรัง

 

พันธกิจ           ๑.  รวบรวมองค์ความรู้ สร้างองค์ความรู้และนวตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

                     ๒. เป็นแหล่งเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียน นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข  และผู้สนใจทั่วไป

                     ๓. เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

                     ๔. พัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรในศาสตร์การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพ


วัตถุประสงค์

๑....เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒....เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา ด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓....เป็นศูนย์กลางเครือข่ายทางวิชาการ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔....เป็นศูนย์กลางแหล่งอ้างอิงข้อมูล ด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕....เป็นหน่วยงานระดับชาติ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

สถานที่ตั้ง       อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

                    บริเวณหน้าตึกอำนวยการ   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

                    เลขที่ ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  ๙๒๐๐๐   

                    โทรศัพท์   ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ ต่อ ๒๕๐

 

กลุ่มเป้าหมาย  

  1. นักเรียน นักศึกษา
  2. บุคลากรสาธารณสุข
  3. ผู้ป่วย
  4. ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป