วัตถุประสงค์

๑....เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒....เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา ด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓....เป็นศูนย์กลางเครือข่ายทางวิชาการ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔....เป็นศูนย์กลางแหล่งอ้างอิงข้อมูล ด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕....เป็นหน่วยงานระดับชาติ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น