สถานที่ตั้ง       อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

                    บริเวณหน้าตึกอำนวยการ   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

                    เลขที่ ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  ๙๒๐๐๐