กลุ่มเป้าหมาย  

๑. นักเรียน นักศึกษา

๒. บุคลากรสาธารณสุข

๓. ผู้ป่วย

๔. ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป