คณะกรรมการ       

                 

๑  นางสุวิมล                      มณีโชติ                             

๒  นางปัทมา                     แคนยุกต์                           

๓  นางนฤมล                     เฉ่งไล่                                

๔  นางสาวอาภรณ์            ภู่พัทธยากร                         

๕  นางธิดารัตน์                  สุภานันท์  

๖   นางสาดี                       แฮมิลตัน