วิสัยทัศน์

    เป็นคลังความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดตรัง

 

พันธกิจ

   ๑.  รวบรวมองค์ความรู้ สร้างองค์ความรู้และนวตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

   ๒. เป็นแหล่งเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียน นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข  และผู้สนใจทั่วไป

  ๓. เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ๔. พัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรในศาสตร์การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพ