นำเสนอนวัตกรรมภูมิปัญญาไทย ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  ณ หอประชุมศรีตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
นำเสนอนวัตกรรมภูมิปัญญาไทย ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ณ หอประชุมศรีตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 โดยมีอาจารย์นงนุช ตรีรัตน์พันธุ์ หัวหน้างานแพทย์แผนไทยและอาจารย์สุวิมล มณีโชติ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ