นักศึกษาขั้นปีที่ 1 ศึกษาดูงานชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 31 ตุลาคม 2560  ณ ชุมชนทะลธรรม อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
นักศึกษาขั้นปีที่ 1 ศึกษาดูงานชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง   31 ตุลาคม  2560 ณ ชุมชนทะลธรรม อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ปลูกฝังให้ติดดิน