บูรณาการการเรียนการสอนวิบาภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิตกับการบริการวิชาการของศูนย์สร้างเสรืมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และชมรมผู้สูงอายุ สำหรับนักศีกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1

10 พฤศจิกายน 2560  ณ หอประขุมศรีตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ตรัง
บูรณาการการเรียนการสอนวิบาภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิตกับการบริการวิชาการของศูนย์สร้างเสรืมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และชมรมผู้สูงอายุ สำหรับนักศีกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ณ หอประขุมศรีตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ตรัง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560