โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพ ระยะที่ 1 ธาตุเจ้าเรือนและการนวดหน้าด้วยตนเอง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 , วันที่ 2 มีนาคม 2559  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง