• บูรณาการการเรียนการสอนวิบาภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิตกับการบริการวิชาการของศูนย์สร้างเสรืมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และชมรมผู้สูงอายุ สำหรับนักศีกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 บูรณาการการเรียนการสอนวิบาภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิตกับการบริการวิชาการของศูนย์สร้างเสรืมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และชมรมผู้สูงอายุ สำหรับนักศีกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
  • นักศึกษาขั้นปีที่ 1 ศึกษาดูงานชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษาขั้นปีที่ 1 ศึกษาดูงานชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
  • นำเสนอนวัตกรรมภูมิปัญญาไทย ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 นำเสนอนวัตกรรมภูมิปัญญาไทย ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุด

กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญา

รายละเอียด >>


การศึกษาผลการดำเนินงานหมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่าง กรณีศึกษา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รายละเอียด >>


ประสบการณ์การออกกำลังกายด้วยไทเก๊กในผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รายละเอียด >>


ระเบียบ ข้อบังคับสมาคมฯ ดาวน์โหลดใบสมัคร สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ติดต่อสมาคมฯ

งานวิจัยจากวิทยาลัยอื่น

ผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์ จากวิทยาลัยอื่น

นางสาวบังอร เผ่าน้อย
วพบ.สระบุรี
2013-08-06 08:52:11
นางเมธิณี เกตวาธิมาตร
วพบ.สระบุรี
2013-08-06 08:51:30
นางนุสรา นามเดช
วพบ.สระบุรี
2013-08-06 08:50:58
นางประไพ กิตติบุญถวัลย์
วพบ.สระบุรี
2013-08-06 08:50:20
ว่าที่ ร.ต.ท.หญิงผุสดี ก่อเจดี
วพบ.สระบุรี
2013-08-06 08:49:39
นางสาววิยะการ แสงหัวช้าง
วพบ.สระบุรี
2013-08-05 21:27:48
นางสาวสุรางค์ เปรื่องเดช
วพบ.สระบุรี
2013-08-05 19:50:58
ดร.กุลธิดา พานิชกุล
วพบ.สระบุรี
2013-08-05 19:49:15
ดร.ทัศนีย์ เกรินกุลธร
วพบ.สระบุรี
2013-08-05 19:41:00