ชื่อโครงการงานวิจัย: การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ

ประเภทโครงการงานวิจัย: บทความวิจัย

ชื่อผู้วิจัย: ลำเจียก กำธร

ผู้วิจัยร่วม: โสภิต สุวรรณเวลา จิณัฐตา ศุภศรี

การเผยแพร่/แหล่งเผยแพร่:

ปีงบประมาณที่สำเร็จ: 2556

วัน เดือน ปี ที่เริ่มทำ: 2556

วัน เดือน ปี ที่สำเร็จ: 2556

เอกสารประกอบ: -

บทคัดย่อ:

รายละเอียด  ดาวน์โหลดที่นี่