ชื่อโครงการงานวิจัย: องค์ความรู้ใหม่จากการนวดกระตุ้นพัฒนาการเด็กโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเภทโครงการงานวิจัย: องค์ความรู้จากการวิจัย

ชื่อผู้วิจัย: สุวิมล มณีโชติ

ผู้วิจัยร่วม:

การเผยแพร่/แหล่งเผยแพร่:

ปีงบประมาณที่สำเร็จ: 0

วัน เดือน ปี ที่เริ่มทำ: 0

วัน เดือน ปี ที่สำเร็จ: 0

เอกสารประกอบ: -

บทคัดย่อ:

                วัยเด็กเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตของสมองและร่างกายทั่วไปอย่างรวดเร็ว ออกซิเจนมีความจำเป็นในการเจริญเติบโต โดยปกติการนวดกระตุ้นพัฒนาการเด็กจะมีการนวดตามกล้ามเนื้อ แต่จากการนำความรู้ไปใช้ ค้นพบความรู้ใหม่ว่า การนวดกระตุ้นพัฒนาการตามเส้นลมปราณปอด และหัวใจบริเวณแขนและขา จะทำให้สามารถช่วยให้นำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายเด็กได้มากยิ่งขึ้นและจากการทำ Pilot study ในเด็กทารกคลอดก่อนกำหนด 5 ราย ณ หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด (มี.ค. – ก.ค. 57) พบว่า ระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดของเด็กเพิ่มขึ้น และสามารถหย่าออกซิเจนได้นาน 30 – 40 นาที ฉะนั้นจึงการนวดกระตุ้นพัฒนาการตามเส้นลมปราณปอด และหัวใจ บริเวณแขนและขา จะช่วยให้ประสิทธิภาพการหายใจของทารกที่คลอดก่อนกำหนดดีขึ้น