ชื่อโครงการงานวิจัย: ประสบการณ์การสร้างเสริมสุขภาพด้วยเทคนิคการดูแลสุขภาพพึ่งตนผ่าน อาสาสมัครสาธารณสุข ในจังหวัดตรัง

ประเภทโครงการงานวิจัย: บทความวิจัย

ชื่อผู้วิจัย: สุวิมล มณีโชติ

ผู้วิจัยร่วม:

การเผยแพร่/แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิจัยระดับชาติ โรงแรมวังจันทร์ จังหวัดพิษนุโลก 2556

ปีงบประมาณที่สำเร็จ: 2555

วัน เดือน ปี ที่เริ่มทำ: 2554

วัน เดือน ปี ที่สำเร็จ: 2555

เอกสารประกอบ: -

บทคัดย่อ:

ดาวน์โหลด  รายละเอียด