เรื่อง ผู้วิจัย รายละเอียด
ภูมิปัญญาไทยในจังหวัดตรัง : หมอตำแย รุ่งฤดี รุ่งฤดี ดูรายละเอียด
ประสบการณ์การสร้างเสริมสุขภาพด้วยเทคนิคการดูแลสุขภาพพึ่งตนผ่าน อาสาสมัครสาธารณสุข ในจังหวัดตรัง สุวิมล สุวิมล ดูรายละเอียด
การศึกษาผลการดำเนินงานหมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่าง กรณีศึกษา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เบญญา เบญญา ดูรายละเอียด
วิถีชีวิตชาวประมงหมู่บ้านเกาะมุกด์ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จังหวัดตรัง โสภิต โสภิต ดูรายละเอียด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสภาพการมีอายุยืน : ศึกษากรณีผู้สูงอายุ ในชุมชนสวนจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง วรรัตน์ วรรัตน์ ดูรายละเอียด
กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญา รุ่งฤดี รุ่งฤดี ดูรายละเอียด
มหัศจรรย์สุขภาพดีวิถีไทย สุจินต์ สุจินต์ ดูรายละเอียด
การดูแลรักษาสุขภาพ ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ของหมอนวดพื้นบ้าน จังหวัดนราธิวาส สุวิมล สุวิมล ดูรายละเอียด
ไม้เทพทาโร : สมุนไพร สุภาพ สุภาพ ดูรายละเอียด
ธรรมชาติบำบัด อาภรณ์ อาภรณ์ ดูรายละเอียด