นางสุวิมล มณีโชติ

ระดับการศึกษา: ปริญาโท

วุฒิการศึกษา: 7

ความเชี่ยวชาญ: การแพทย์วิถีธรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม...

นางธิดารัตน์ สุภานันท์

ระดับการศึกษา: ปริญาโท

วุฒิการศึกษา: 9

ความเชี่ยวชาญ: วิถีชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดร.ปัทมา แคนยุกต์

ระดับการศึกษา: ปริญาเอก

วุฒิการศึกษา: 5

ความเชี่ยวชาญ: การสร้างผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม...

นางสาวอาภรณ์ ภู่พัทธยากร

ระดับการศึกษา: ปริญาโท

วุฒิการศึกษา: 3

ความเชี่ยวชาญ: โยคะพื้นฐาน

รายละเอียดเพิ่มเติม...

นางสาววรรัตน์ สุขคุ้ม

ระดับการศึกษา: ปริญาโท

วุฒิการศึกษา: 14

ความเชี่ยวชาญ:

รายละเอียดเพิ่มเติม...