ดร.ปัทมา แคนยุกต์

ระดับการศึกษา: ปริญาเอก

วุฒิการศึกษา: 5

ความเชี่ยวชาญ: การสร้างผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม...

นางสุวิมล มณีโชติ

ระดับการศึกษา: ปริญาโท

วุฒิการศึกษา: 7

ความเชี่ยวชาญ: การแพทย์วิถีธรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม...

นางนฤมล เฉ่งไล่

ระดับการศึกษา: ปริญาโท

วุฒิการศึกษา: 6

ความเชี่ยวชาญ: การแพทย์วิถีธรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม...

นางธิดารัตน์ สุภานันท์

ระดับการศึกษา: ปริญาโท

วุฒิการศึกษา: 9

ความเชี่ยวชาญ: วิถีชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติม...

นางโสภิต สุวรรณเวลา

ระดับการศึกษา: ปริญาโท

วุฒิการศึกษา: 6

ความเชี่ยวชาญ: วิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม...