Untitled Document
Untitled Document

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
Untitled Document
 
 
 
 
 

Untitled Document
รายงานการประชุมประจำปี การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลั......
การจัดพลังงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง......
ประชาสัมพันธ์งานพัสดุ......

พบทั้งหมด 10 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : << ย้อนกลับ [1]

 
Untitled Document
 
28 | 61 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร " การจัดทำขอบเขตของงานรายละเอียด......
27 | 61 โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับผู้ปฎิบัติงานด......
26 | 1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การบริหารการเงินการคลังของหน่วยง......
25 | 61 อบรมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาและบริหารหลักสูตร" outcome - based educ......
24 | 61 ประกาศสอบความรู้เพื่อแสดงหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง......
23 | 61 การรับสมัครหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 32......
22 | 61 ประชุมวิชาการ "เรื่อง การผดุงครรภ์ร่วมสมัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"......
21 | 61 ประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2561 เรื่อง 2 P (Patien and Personnel) s......
20 | 61 โครงการอบรมด้านการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2561......
19 | 61 การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศ......
18 | 61 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาล ปี 2561 "เรื่อง การดูแลผู้ป่วยวิกฤตแล......

พบทั้งหมด 937 รายการ รวมทั้งหมด : 86 หน้า : << ย้อนกลับ [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85] หน้าถัดไป>>

 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘