Untitled Document
Untitled Document

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
Untitled Document
 
 
 
 
 

Untitled Document
จำนวน 80 มากกว่า 2 ยังไม่มีข้อความ

พบทั้งหมด 10 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : << ย้อนกลับ [1] หน้าถัดไป>>

 
Untitled Document
 
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวก......
ประกาศ KPI เพิ่มเติม ของฝ่ายวิชาการ......
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ......
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกระดับ......
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ......
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน......
ใบสรุปผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน......
หนังสือประชาสัมพันธ์งานพัฒนาบุคลากรประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๕......
หนังสือประชาสัมพันธ์งานพัฒนาบุคลากรประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕......
หนังสือประชาสัมพันธ์งานพัฒนาบุคลากรประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๕......
ประชุมวิชาการ โรงพยาบาลรามาธิปดี......

พบทั้งหมด 937 รายการ รวมทั้งหมด : 86 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79] 80 [81][82][83][84][85] หน้าถัดไป>>

 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘