Untitled Document
Untitled Document

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
Untitled Document
 
 
 
 
 

Untitled Document
ตารางเรียนชั้นปีที่ 1- 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560......
แผ่นพับโครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลใหม่ ปีการศึกษา 2559......
หนังสือเข้าอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลใหม่ ปีการศึกษา 2559......
ลับสมอง....เตรียมสอบสภาฯ......
RDU module......
ภาระงานสอนของอาจารย์พยาบาลประจำ......
ตารางเรียน,ตารางสอบ,ตารางสอบเลื่อนชั้น, ชั้นปีที่ 1- 4 ปีการศึกษา 2559......
ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1 + ปีการศึกษา 2559......
ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 2 + ปีการศึกษา 2559......
ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 3 + ปีการศึกษา 2559......
เอกสารความรู้โครงการการจัดการเรียนการสอน โดยการสะท้อนคิด......
การวางแผนการพัฒนาตนเองสำหรับการเรียนพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษ......
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ ๑/๒๕๕๖......
ประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดการศึกษาเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์......

พบทั้งหมด 14 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘