Untitled Document
Untitled Document

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
Untitled Document
 
 
 
 
 

Untitled Document
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ในการผลิตตำราทางการพยาบาล......
การผลิตผลงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ......
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ......
การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน......
รับสมัครอาจารย์ ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษ......

พบทั้งหมด 10 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 
Untitled Document
กลุ่มงานบริการวิชาการแก่สังคม......
แบบรายงานผลและการประเมินโครงการ......
ตัวอย่างการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน......
ตัวอย่างการนำผลจากการให้บริการวิชาการมาใช้กับการเรียนการสอน......

พบทั้งหมด 4 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘