56 l 59 ประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชนด้วยยุทธศาสต

        56 l 59 ประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชนด้วยยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพอำเภอโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

 วันที่ประกาศ : 28 มีนาคม พ.ศ. 2559

 ผู้ประกาศ : ??????????
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘