161 | 60 โครงการอบรมวิชาการ เรื่องการขอรับบริจาคอวัยวะในผู้ป่วยสมองตาย

        161 | 60 โครงการอบรมวิชาการ เรื่องการขอรับบริจาคอวัยวะในผู้ป่วยสมองตาย


 วันที่ประกาศ : 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 ผู้ประกาศ : ??????????
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘