165 | 60 ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 12 เรื่อง IC Update 2018 : Road M

        165 | 60 ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 12 เรื่อง IC Update 2018 : Road Map to IC 4.0


 วันที่ประกาศ : 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 ผู้ประกาศ : ??????????
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘