167 | 60 ประชุมวิชาการ เรื่องการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยในการพยาบาลผู้ป่ว

        167 | 60 ประชุมวิชาการ เรื่องการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยในการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด


 วันที่ประกาศ : 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 ผู้ประกาศ : ??????????
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘