168 | 60 ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2561 เรื่องนวัตกรรมเพื่อการ

        168 | 60 ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2561 เรื่องนวัตกรรมเพื่อการออกแบบระบบพยาบาล ยุค 4.0


 วันที่ประกาศ : 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 ผู้ประกาศ : ??????????
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘