169 | 60 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธาร

        169 | 60 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561


 วันที่ประกาศ : 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 ผู้ประกาศ : ??????????
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘