171 | 60 อบรม 1. การประชุมวิชาการเรื่องการนอนหลับ : แนวบริหารการจัดการคุณภ

       

อบรม

1. การประชุมวิชาการเรื่องการนอนหลับ : แนวบริหารการจัดการคุณภาพแบบมืออาชีพ

2. อบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 13

3. อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 8

4. การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 4

  วันที่ประกาศ : 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 ผู้ประกาศ : ??????????
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘