176 | 60 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสังกัด โดยการจัดสรรทุนอบรมระยะสั้นต่าง

        โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสังกัด โดยการจัดสรรทุนอบรมระยะสั้นต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 7 หลักสูตร

 วันที่ประกาศ : 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 ผู้ประกาศ : ??????????
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘