179 | 60 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์

        อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์


 วันที่ประกาศ : 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 ผู้ประกาศ : ??????????
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘