180 | 60 การอบรมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐในภาคใต้ จำนวน 4 หลักสูตร

        การอบรมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐในภาคใต้ จำนวน 4 หลักสูตร

 วันที่ประกาศ : 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 ผู้ประกาศ : ??????????
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘