181 | 60 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับผู้ปฏิบั

        โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 วันที่ประกาศ : 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 ผู้ประกาศ : ??????????
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘