29 | 61 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "แนวทางการบริหารความเสี่ยง การปร

        29 | 61 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "แนวทางการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายใน และการป้องกันหรือควบคุมเสียหายตามมาตรการตรวจเงินแผ่นดิน" รุ่นที่ 2-4


 วันที่ประกาศ : 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ??????????
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘