30 | 61 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริห

        30 | 61 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 " รุ่นที่ 1 - 3


 วันที่ประกาศ : 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ??????????
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘