35 | 61 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การป้องกันการทุจริตด้านความผิดเ

        35 | 61 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร
"การป้องกันการทุจริตด้านความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐและวินัยทางงบประมาณและการคลังการบริหารงานพัสดุเพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพกับข้อสังเกตของสตง " รุ่นที่ 1 - 3 วันที่ประกาศ : 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ??????????
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘