37 | 61 ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง "ก้าวทันการบริการผู้ป่วยนอกยุคไทยแล

        37 | 61 ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง "ก้าวทันการบริการผู้ป่วยนอกยุคไทยแลนด์ 4.0


 วันที่ประกาศ : 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ??????????
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘