38 | 61 ประชุม "พยาบาลเวชปฎิบัติ สร้างสรรค์ ทันสมัย ในยุคไทยแลนด์ 4.0"

        38 | 61 ประชุม "พยาบาลเวชปฎิบัติ สร้างสรรค์ ทันสมัย ในยุคไทยแลนด์ 4.0"


 วันที่ประกาศ : 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ??????????
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘