เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลแผนดำเนินงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
สรุปการจัดโครงการ/กิจการ
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » รายชื่อนักศึกษาที่มีโน๊ตบุค » ข้อมูลครุภัณฑ์ จำแนกตามหน่วยงาน
‹ ย้อนกลับ
 
รหัสหน่วยงาน/หน่วยงาน ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าวิทยุ
ครุภัณฑ์
สำนักงาน
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
และการแพทย์
จำนวนครุภัณฑ์
ทั้งหมด
01   ฝ่ายอำนวยการและยุทธศาตร์ 37 35 39 0 125
02   ฝ่ายวิชาการ 0 142 10 0 162
06   ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 0 4 8 0 13
07   ฝ่ายกิจการนักศึกษา 0 15 1 0 52
    37 196 58 0 352
ทั้งหมด 4 หน่วยงาน
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6