เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลแผนดำเนินงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
สรุปการจัดโครงการ/กิจการ
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
 
 
สารสนเทศบุคลากร
 
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด
จำนวนบุคลากร จำแนกตามสายสอน
จำนวนบุคลากร จำแนกตามหน่วยงาน
จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภทบุคลากรและหน่วยงาน
จำนวนบุคลากร จำแนกตามสายงาน
จำนวนบุคลากร จำแนกตามเพศ
จำนวนบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา
จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเทศที่จบในวุฒิการศึกษาล่าสุด
จำนวนบุคลากร จำแนกตามตำแหน่งและประเภทบุคลากร
จำนวนบุคลากร จำแนกตามช่วงอายุ
จำนวนบุคลากร จำแนกตามช่วงอายุและประเภทบุคลากร
จำนวนบุคลากร จำแนกตามช่วงอายุการทำงาน
จำนวนบุคลากร จำแนกตามช่วงอายุการทำงานและประเภทบุคลากร
จำนวนข้าราชการ จำแนกตามความชำนาญ/เชี่ยวชาญ
จำนวนอาจารย์ / เจ้าหน้าที่ / นักศึกษา จำแนกตามหน่วยงาน
จำนวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการใน 5 ปี
จำนวนคณาจารย์ ที่วุฒิการศึกษาปริญญาโทและจะเกษียณอายุราชการใน 5 ปี
จำนวนบุคลากร จำแนกตามหน่วยงาน ตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา
จำนวนคณาจารย์ จำแนกตามหน่วยงาน วุฒิการศึกษา และช่วงอายุ
สารสนเทศสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร
 
จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภทบุคลากร
จำนวนบุคลากร จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ
จำนวนบุคลากรที่เป็นอาจารย์ จำแนกตามวุฒิการศึกษา
จำนวนบุคลากร จำแนกตามหน่วยงานที่บุคลากรลาศึกษาต่อในปัจจุบัน
จำนวนคณาจารย์ ที่จะเกษียณอายุราชการใน 5 ปี
สารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาการศึกษา
 
จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภทบุคลากร
จำนวนอาจารย์ประจำ จำแนกตามระดับการศึกษา
จำนวนบุคลากร จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ
จำนวนอาจารย์ประจำ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา
   
 
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6