เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลแผนดำเนินงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
สรุปการจัดโครงการ/กิจการ
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
ข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
 
‹ ย้อนกลับ
 
 
รายการโครงการ/งานวิจัยทั้งหมด
แผนภูมิสารสนเทศภาพรวมงานวิจัย วิทยาลัยแยกตามปีงบประมาณ
ภาพรวมงานวิจัย วิทยาลัยแยกตามปีงบประมาณ
สรุปงานวิจัยจำแนกตามรายบุคคล
สรุปงานวิจัยที่เผยแพร่และยังไม่เผยแพร่จำแนกตามรายบุคคล
สรุปจำนวนโครงการวิจัยจำแนกตามประเภทงานวิจัย
สรุปจำนวนโครงการวิจัยจำแนกตามแหล่งทุน ภายในประเทศ/ภายนอกประเทศ
สรุปจำนวนโครงการวิจัยจำแนกตามแหล่งทุน ภายในมหาวิทยาลัย/ภายนอกมหาวิทยาลัย
สรุปจำนวนโครงการวิจัยจำแนกตามสาขาวิชาการ
สรุปจำนวนเงินงบประมาณเฉลี่ยต่อนักวิจัย 1 ท่าน จำแนกตามคณะ และปีงบประมาณ
สรุปจำนวนผลงานทางวิชาการจำแนกตามประเภทผลงาน
 
ภาพรวมผลงานทางวิชาการจำแนกตามปีงบประมาณ
สรุปผลงานทางวิชาการจำแนกตามรายบุคคล
   
รายการวารสาร
รายการข้อมูลวิเทศน์สัมพันธ์
 
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6