เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลแผนดำเนินงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
สรุปการจัดโครงการ/กิจการ
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
 
รายการข้อมูลนักศึกษา
 
ข้อมูลนักศึกษาที่มีสถานภาพ กำลังศึกษาจำแนกตามปีการศึกษาที่เข้าศึกษา
จำนวนนักศึกษา จำแนกตามหลักสูตร
จำนวนนักศึกษา จำแนกตามจังหวัด
สารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาการศึกษา
 
นักศึกษาใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา
นักศึกษาทั้งหมดจำแนกตามระดับการศึกษา  
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามปีการศึกษา
ค้นหาข้อมูลนักศึกษา
 
Web blog นักศึกษา จำแนกรายปีการศึกษา
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค นักศึกษา
ค้นหาข้อมูลนักศึกษา
รายงานข้อมูลด้านกิจการนักศึกษา
 
นักศึกษากองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ)
นักศึกษากองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ) จำแนกตามปีการศึกษา
วินัยนักศึกษา
 
จำนวนนักศึกษาที่ทำผิดวินัยนักศึกษาแยกประเภทตามความผิดวินัย
จำนวนนักศึกษาที่ทำผิดวินัยนักศึกษาแยกประเภทตามความผิดแยกตามวิทยาลัย
กิจกรรมนักศึกษา
 
จำนวนโครงการจำแนกตามปีการศึกษา
จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมจำแนกรายปีการศึกษา
   

 

 
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6