เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลแผนดำเนินงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
สรุปการจัดโครงการ/กิจการ
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » สรุปการจัดโครงการ/กิจกรรมแยกตามฝ่ายงาน
 
ฝ่ายงาน
จัดทำเสร็จตามเวลาที่กำหนด
เสร็จทัน ไม่เสร็จ ไม่ได้ทำ
งบประมาณที่ใช้ เทียบกับที่ประมาณการ
เสร็จทัน ไม่เสร็จ ไม่ได้ทำ
การบรรลุวัตุประสงค์ของโครงการ
เสร็จทัน ไม่เสร็จ ไม่ได้ทำ
งานบริหาร
0 0 0
0.00 % 0.00 % 0.00 %
0 0 0
0.00 % 0.00 % 0.00 %
0 0 0
0.00 % 0.00 % 0.00 %
งานวิชาการ
0 0 0
0.00 % 0.00 % 0.00 %
0 0 0
0.00 % 0.00 % 0.00 %
0 0 0
0.00 % 0.00 % 0.00 %
งานพัฒนาบุคลากร
28 2 0
57.14 % 4.08 % 0.00 %
49 0 0
100.00 % 0.00 % 0.00 %
28 2 0
57.14 % 4.08 % 0.00 %
งานกิจการนักศึกษา
0.00 % 0.00 % 0.00 %
0.00 % 0.00 % 0.00 %
0.00 % 0.00 % 0.00 %
งานวิจัย
0 0 0
0.00 % 0.00 % 0.00 %
0 0 0
0.00 % 0.00 % 0.00 %
0 0 0
0.00 % 0.00 % 0.00 %
งานประกัน
0.00 % 0.00 % 0.00 %
0.00 % 0.00 % 0.00 %
0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวม
28.00 2.00 0.00
49.00 0.00 0.00
28.00 2.00 0.00
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
12.28 % 0.88 % 0.00 %
21.49 % 0.00 % 0.00 %
12.28 % 0.88 % 0.00 %
 
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6