เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลแผนดำเนินงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
สรุปการจัดโครงการ/กิจการ
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
 
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวนองค์ประกอบ/ปีการศึกษา
2550 เครือข่ายภาคกลาง 1 7
2551 เครือข่ายภาคกลาง 1 9
2553 เครือข่ายภาคกลาง 1 1
2553 สถาบันพระบรมราชชนก 9
2554 สถาบันพระบรมราชชนก 1
2553 สมศ 1
ทั้งหมด 6 รายการ
 
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6