ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ 

ยินดีต้อนรับ

คำค้น:
EPlogo CINAHL @BCN Trang :
Keyword Title Author
 
*********************************************

*******************************************

********************************************

********************************************

*********************************************
   E - Mail : library_bcnt@hotmail.com
 

   

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

Statistics and data analytics for h..
Davis, Nadinia ..
การผดุงครรภ์ เล่ม 1 / เยาวเรศ สมทรั..
เยาวเรศ สมทรัพย..
การวิจัยทางสาธารณสุข : จากหลักการสู..
นิทรา กิจธีระวุ..
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน Primary car..
พิสนธิ์ จงตระกูล
พยาบาลโภชนบำบัด =Nutrition support ..
ส่งศรี แก้วถนอม..
สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับก..
กรองกาญจน์ ชูทิ..
การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2 /บรรณาธิการ ..
วันดี โตสุขศรี,..
แนวคิดและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ม..
โครงการตำราวิทย..
เภสัชวิทยาสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์..
วีรพล คู่คงวิริ..
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : การวัดและการ..
อังศินันท์ อินท..
กระบวนการพยาบาลชุมชน :แนวคิด ทฤษฎี ..
ลัดดาวัลย์ ไวยส..
Anatomy & physiology :the unity of ..
Saladin, Kennet..
Pediatric Laboratory Medicine/ Patr..
Patricia M Jon..
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่ม..
นันทพร แสนศิริพ..
การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล /ร..
รักชนก คชไกร,บร..
หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน =Immunology co..
กาญจนา อู่สุวรร..
การผดุงครรภ์ เล่ม 2 /เยาวเรศ สมทรัพ..
เยาวเรศ สมทรัพย..
นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทัก..
สุคนธ์ สินธพานนท์

วัสดุฯแนะนำ

ปฏิทินกิจกรรม

เวลาให้บริการ

แนะนำหนังสือใหม่

แนะนำวารสารใหม่

ยืมหนังสือออกแหล่งฝึก

บริการยืมต่อด้วยตนเอง


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.