ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่Subject จำนวนทรัพยากร
1
---Physical Examination 1
--การตรวจร่างกาย 1
--การบริบาลทางเภสัชกรรม 1
--ผู้สุงอายุ--สุขภาพและอนามัย--การประเมิน 1
--ยารักษาโรคทางระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด--การใช้รักษา 1
. 14
1. การพยาบาล. 1
1. การพยาบาลครอบครัว 2. การพยาบาลผดุงครรภ์ 3. สูติศาสตร์. 1
1. การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ 2. การส่งตัวอย่าง 3. การพยาบาล. 1
1. จริยศาสตร์. 1
1. นโยบายสาธารณสุข -- ไทย 2.นโยบายสาธารณะ -- ไทย 3.คุณภาพชีวิต -- ไทย. 1
1. บริการการพยาบาล - - การบริการ. 1
1.Rehabilitation 2.การฟื้นฟูสภาพ. 1
1.Respiration Artificial 2.Repiratory Care Unit 3.Respirators 4.เครื่องช่วยหายใจ. 1
1.Sheehy christine 2.Midwives. 1
1.กระดูกหัก 2.การตรึงกระดูกหัก 3.การตรึงกระดูกหัก,เครื่องมือ. 1
1.กายวิภาคศาสตร์ 2.สรีรวิทยาของมนุษย์. 1
1.การจัดการองค์การ 2.การพัฒนาองค์การ. 1
1.การตรวจร่างกาย-คู่มือ. 1
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [978]   [แสดง 20/19558 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.